Disclaimer en Privacyverklaring

Bekijk het aanbod

Privacy en Cookie Policy van viaBOVAG.nl

Wij (‘viaBOVAG.nl’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. ViaBOVAG.nl is de meest transparante occasionsite van Nederland, met de meest betrouwbare auto’s, stuk voor stuk met de vertrouwde BOVAG Garantie. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacy en Cookie Policy informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Verantwoordelijkheden

De occasionsite viaBOVAG.nl is ontwikkeld door en in beheer van BOVAG & Bovemij N.V. Zowel BOVAG en Bovemij N.V. zijn beide verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken wij slechts over ‘viaBOVAG.nl’ of ‘we/onze’ en niet over de afzonderlijke entiteiten. Tussen partijen is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin strikte afspraken hebben gemaakt over het beheer van deze website en dienstverlening. Bovendien zijn hierin ook afspraken gemaakt overeengekomen om een correcte uitvoer te geven aan al uw rechten als betrokkene.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door viaBOVAG.nl beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.viabovag.nl.

Privacy

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:

  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • browsergegevens;
  • duur van uw bezoek;
  • pagina’s die u bezoekt;
  • links waar u op klikt;
  • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 • Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

  • Contactformulier

   Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

   1. uw e-mailadres;
   2. uw telefoonnummer;
   3. uw NAW-gegevens;
   4. uw geslacht.

   Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop, drie maanden. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden, om onze klantenservice nog beter te kunnen trainen.

  • Nieuwsbrief

   U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

   1. uw e-mailadres;
   2. uw telefoonnummer;
   3. uw NAW-gegevens;
   4. uw geslacht.

   Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspreken betreffende het verzenden van nieuwsbrieven na te komen. Deze mailing kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook via het portaal kunt u de communicatievoorkeuren doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw instemming toegevoegd aan onze maillijst. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat u zich heeft afgemeld van de mailing.

  • Contact aanbieder

   ViaBOVAG.nl verkoopt zelf geen auto’s. Alle auto’s op viaBOVAG.nl worden aangeboden door de leden van BOVAG. Op onze website kunt u eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door u gewenste auto. ViaBOVAG.nl verstrekt hiervoor uw persoonsgegevens aan Hexon B.V. Hexon B.V. zorgt ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkoper terecht komen:

   1. uw naam;
   2. uw e-mailadres;
   3. (optioneel) uw telefoonnummer.

  • Locatiegegevens

   Wij vragen uw toestemming om de locatiegegevens via uw navigatie- en locatiesoftware op te mogen vragen. Deze locatiegegevens worden door ons gebruikt om geautomatiseerd uw locatie te bepalen tijdens het zoeken naar en/of plaatsen van advertenties. U kunt via de toestemmingsnotificatie van uw browser of telefoon uw toestemming verlenen. Via uw browser- of telefooninstellingen kunt u deze toestemming ook intrekken. Deze gegevens worden niet bewaard.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  a. marketingdoeleinden;
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:
Cont(r)act
A het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere verzochte informatie.
B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B1, B2 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
A reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
Functioneren van en optimaliseren website:
B1 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
D om geautomatiseerd uw locatie te gebruiken in het zoeken naar en/of plaatsen van advertenties
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor viaBOVAG.nl. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. ViaBOVAG.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Uw persoonsgegevens kunnen door viaBOVAG.nl worden verstrekt aan Hexon. Hexon verwerkt deze data en stuurt deze door naar het autobedrijf waarmee u een contactaanvraag hebt gedaan.

Uw persoonsgegevens kunnen door viaBOVAG.nl ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen viaBoVAG.nl in Nederland voor marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@bovag.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij viaBOVAG.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

ViaBOVAG.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: privacy@bovag.nl, of per post: BOVAG, Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik Nederland.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@bovag.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij maken gebruik van de volgende categorieën cookies:

 1. Functionele cookies

  Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of taalpreferentie van viaBOVAG.nl of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

 2. Analytische cookies

  Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. ViaBOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

  • Google Analytics

   ViaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. ViaBOVAG.nl heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

  • Hotjar

   ViaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar. ViaBOVAG.nl krijgt door het gebruik van Hotjar inzicht hoe unieke, anonieme bezoekers real-time onze website gebruiken (muiskliks, muisbewegingen, scrollactiviteit). Met de verzamelde informatie kunnen we de website verbeteren en afstemmen op hoe u onze site gebruikt. Hotjar toont en gebruikt geen IP-adressen; deze gegevens zijn dus niet herleidbaar tot uw IP-adres.

  • Visual website optimizer

   ViaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Visual website optimizer. ViaBovag.nl ontwikkelt voortdurend haar website. Voordat we een nieuwe feature plaatsen willen we eerst weten wat het beste werkt, dit noemen we A/B-testing. Hiervoor gebruiken wij Visual website optimizer.

 3. Social media cookies

  De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 4. Marketing cookies

  Voor het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties maken wij ook gebruik van cookies. Hierdoor krijgt u slechts advertenties te zien die relevant zijn voor u. ViaBOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

  • Google Tag Manager

   Google Tag Manager zorgt ervoor dat we advertenties en bepaalde acties (zoals proefrit aanvragen of contact aanbieder) kunnen voorzien van tags. Met deze tags verzamelen wij informatie over het klikgedrag. Met Google Tag Manager volgt viaBOVAG.nl gebruikersacties op het gewenste detailniveau.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door viaBOVAG.nl worden geplaatst:

Partij: Cookie: Doel: Bewaartermijn:
Google PREF, NID, SNID, SID, HSID, APISID, CONSENT, SAPISID, SSID, DV Deze cookies worden door Google geplaatst voor het leveren van diensten aan viaBovag, zoals het gebruik van Google Maps. Maximaal 2 jaar
Google Analytics __utm**, _gat_*, _gid, _ga, AMP_TOKEN, gac_[property-id] Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Maximaal 2 jaar

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens viaBOVAG.nl:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

 • per e-mail
  privacy@bovag.nl
 • per post
  BOVAG
  Kosterijland 15
  3981 AJ Bunnik
 • telefonisch
  +31 30 659 53 95

Disclaimer

ViaBOVAG stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan viaBOVAG de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is viaBOVAG aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van viaBOVAG en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van viaBOVAG zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van viaBOVAG worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van viaBOVAG.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.
Niets van de website van viaBOVAG mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van viaBOVAG is gegeven.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op viaBOVAG.nl berusten uitsluitend bij viaBOVAG.nl of bij de ontwikkelaars van deze site, te weten BOVAG en Bovemij NV. De informatie op viaBOVAG.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBP BV. viaBOVAG is een geregistreerd merk.

Terug naar homepagina