Disclaimer en Privacyverklaring

Bekijk het aanbod

Privacy en Cookie Policy van viaBOVAG.nl

Wij (‘viaBOVAG.nl’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. viaBOVAG.nl is de meest transparante occasionsite van Nederland, met de meest betrouwbare auto’s, stuk voor stuk met de vertrouwde BOVAG Garantie. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website.

Verantwoordelijkheden

De occasionsite viaBOVAG.nl is ontwikkeld door en in beheer van BOVAG & Bovemij N.V. Zowel BOVAG en Bovemij N.V. zijn beide verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken wij slechts over ‘viaBOVAG.nl’ of ‘we/onze’ en niet over de afzonderlijke entiteiten. Tussen partijen is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin strikte afspraken hebben gemaakt over het beheer van deze website en dienstverlening. Bovendien zijn hierin ook afspraken gemaakt overeengekomen om een correcte uitvoer te geven aan al uw rechten als betrokkene.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door viaBOVAG.nl beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.viabovag.nl.

Privacy

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:

  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Wij gebruiken deze gegevens slechts voor statische doeleinden en om onze website beter te laten functioneren. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De (persoons)gegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • browsergegevens;
  • duur van uw bezoek;
  • pagina’s die u bezoekt;
  • links waar u op klikt;
  • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 • Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

  • Contactformulier

   Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

   1. uw e-mailadres;
   2. uw telefoonnummer;
   3. uw NAW-gegevens;
   4. uw geslacht.

   Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop, drie maanden. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden, om onze klantenservice nog beter te kunnen trainen.

  • Nieuwsbrief

   U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

   1. uw e-mailadres;
   2. uw telefoonnummer;
   3. uw NAW-gegevens;
   4. uw geslacht.

   Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspreken betreffende het verzenden van nieuwsbrieven na te komen. Deze mailing kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook via het portaal kunt u de communicatievoorkeuren doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw instemming toegevoegd aan onze maillijst. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat u zich heeft afgemeld van de mailing.

  • Contact aanbieder

   viaBOVAG.nl verkoopt zelf geen auto’s. Alle auto’s op viaBOVAG.nl worden aangeboden door de leden van BOVAG. Op onze website kunt u eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door u gewenste auto. viaBOVAG.nl verstrekt hiervoor uw onderstaande persoonsgegevens aan Hexon B.V. Hexon B.V. zorgt ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkopende partij terecht komen:

   1. uw naam;
   2. uw e-mailadres;
   3. uw kenteken;
   4. (optioneel) uw telefoonnummer.

   Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw gegevens bij de verkoper af te leveren. Wij bewaren deze informatie voor onze eigen administratie, maximaal drie maanden.

  • Locatiegegevens

   Wij vragen uw toestemming om de locatiegegevens via uw navigatie- en locatiesoftware op te mogen vragen. Deze locatiegegevens worden door ons gebruikt om geautomatiseerd uw locatie te bepalen tijdens het zoeken naar en/of plaatsen van advertenties. U kunt via de toestemmingsnotificatie van uw browser of telefoon uw toestemming verlenen. Via uw browser- of telefooninstellingen kunt u deze toestemming ook intrekken. Deze persoonsgegevens worden niet bewaard.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  a. marketingdoeleinden;
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:
Cont(r)act
A het in contact brengen van een gegadigde met de verkopende partij.
A het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere verzochte informatie.
B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B1, B2, B3 of C reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
A, B1, B2, B3 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
Functioneren van en optimaliseren website:
B1, B2, B4 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1, B2 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
D om uw locatie te gebruiken in het zoeken naar en/of plaatsen van advertenties
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
B2, B3, B4 en C het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen viaBOVAG.nl, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

Wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een transparante en behoorlijke wijze plaatsvindt en niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij aan u voor die verdere verwerking informatie over dat andere doel.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor viaBOVAG.nl. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. viaBOVAG.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

Verwerker: Taakomschrijving verwerker: Privacy Policy verwerker:
Hexon B.V. Doorsturen contactgegevens aan verkopende partij. Privacy Policy
Adform.net Doorsturen informatie op basis van bezoekersgedrag aan viaBOVAG.nl zodat wij gerichter aanbiedingen kunnen doen. Privacy Policy

Uw persoonsgegevens kunnen door viaBOVAG.nl ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen die deel uitmaken van viaBOVAG.nl in Nederland voor marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@bovag.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij viaBOVAG.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

viaBOVAG.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht viaBOVAG.nl te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post: Per mail:
BOVAG t.a.v. afdeling Privacy Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik privacy@bovag.nl

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@bovag.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk. Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

 1. Functionele cookies

  Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of taalpreferentie van viaBOVAG.nl of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

  • Google

   viaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google, waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik van Google Maps of YouTube.

 2. Sessie cookies

  Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. viaBOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

  • Microsoft Azure

   viaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Microsoft. De informatie die met behulp van de cookies wordt verkregen kan worden overgebracht naar en door Microsoft opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze cookies worden geplaatst ten behoeve van load balancing en om de gebruikers te routeren via de juiste servers.

 3. Analytische cookies

  Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. viaBOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

  • Google Analytics

   viaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. viaBOVAG.nl heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

 4. Retargeting cookies

  Retargeting cookies worden gebruikt om websitebezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties te tonen die zijn toegesneden op en relevant zijn voor u als individuele gebruiker. viaBOVAG.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

  • Google Tag Manager

   Google Tag Manager zorgt ervoor dat we advertenties en bepaalde acties (zoals proefrit aanvragen of contact aanbieder) kunnen voorzien van tags. Met deze tags verzamelen wij informatie over het klikgedrag. Met Google Tag Manager volgt viaBOVAG.nl gebruikersacties op het gewenste detailniveau.

  • Adform.net

   viaBOVAG.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Adform. viaBOVAG.nl krijgt door het gebruik van Adform inzicht hoe de website wordt gebruikt. Met de verzamelde informatie kunnen wij gerichter aanbiedingen doen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door viaBOVAG.nl worden geplaatst:

Partij: Cookie: Doel: Bewaartermijn:
Adform.net CM14, uid, cid Deze cookies worden geplaatst om op basis van bezoekersgedrag gerichter aanbiedingen te kunnen doen. Maximaal 3 maanden.
Google Analytics __utm**, _gat_*, _gid, _ga Deze cookies worden geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Maximaal 2 jaar.
Google 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SIDCC, SID, SSID Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google, waaronder, maar niet beperkt tot het gebruik van Google Maps of YouTube. Daarnaast worden deze cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Maximaal 2 jaar.
Hotjar _hjIncludedInSample Deze cookies worden geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Maximaal 1 sessie.
Microsoft Azure ARRAffinity, BNES_ARRAffinity, BNES_rvt, BNES_samesite, rvt, samesite Deze cookies worden geplaatst ten behoeve van load balancing en om de gebruikers te routeren via de juiste servers. Maximaal 1 sessie.
viaBOVAG.nl cookies-accepted Deze cookie wordt geplaatst om te registreren dat u toestemming heeft verleend tot het plaatsen van cookies. Maximaal 6 maanden.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens viaBOVAG.nl:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

 • per e-mail
  privacy@bovag.nl
 • per post
  BOVAG
  Kosterijland 15
  3981 AJ Bunnik
 • telefonisch
  +31 30 659 53 95

Disclaimer

viaBOVAG.nl stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan viaBOVAG.nl de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is viaBOVAG.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van viaBOVAG.nl en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van viaBOVAG.nl zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van viaBOVAG.nl worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van viaBOVAG.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.
Niets van de website van viaBOVAG.nl mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van viaBOVAG.nl is gegeven.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op viaBOVAG.nl berusten uitsluitend bij viaBOVAG.nl of bij de ontwikkelaars van deze site, te weten BOVAG en Bovemij NV. De informatie op viaBOVAG.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBP BV. viaBOVAG.nl is een geregistreerd merk.

Terug naar homepagina

Terug naar homepagina