Privacy- en Cookieverklaring van viaBOVAG.nl

Wij (‘viaBOVAG.nl’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. viaBOVAG.nl is de meest transparante occasionsite van Nederland, met de meest betrouwbare auto’s, fietsen en motoren stuk voor stuk met de vertrouwde BOVAG Garantie. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website.

Verantwoordelijkheden

De occasionsite viaBOVAG.nl is ontwikkeld door en in beheer van BOVAG & Bovemij N.V. Zowel BOVAG en Bovemij N.V. zijn beide verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken wij slechts over ‘viaBOVAG.nl’ of ‘we/onze’ en niet over de afzonderlijke entiteiten. Tussen partijen is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin strikte afspraken hebben gemaakt over het beheer van deze website en dienstverlening. Bovendien zijn hierin ook afspraken gemaakt en overeengekomen om een correcte uitvoer te geven aan al uw rechten als betrokkene.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door viaBOVAG.nl beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website www.viabovag.nl.

Privacy

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor meer informatie over de cookies, kunt u onze Cookie pagina bekijken.

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam

 • uw e-mailadres

 • uw telefoonnummer

 • uw NAW-gegevens

 • uw geslacht

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop, 12 maanden. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden. Voorbeelden van servicedoeleinden zijn: ervaring meten op viaBOVAG.nl, ervaring bij het autobedrijf, motorbedrijf of fietsbedrijf en het optimaliseren van de website-ervaring. Dit doen we met behulp van een e-mail naar de websitebezoeker wanneer je een contactformulier, proefritformulier, zoekopdracht opslaat of een inruilformulier hebt ingevuld. Wanneer we persoonsgegevens gaan gebruiken voor commerciële doeleinden, vragen we eerst om uw toestemming.

Voorkeuren

We zorgen er ook voor dat viaBOVAG.nl zo relevant mogelijk voor u is en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en conversiegedrag bij viaBOVAG.nl. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke patronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten. Het is ons doel om het u zo makkelijk en leuk mogelijk te maken.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam

 • uw voertuig

 • uw e-mailadres

 • uw geslacht

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om de overeengekomen afspreken betreffende het verzenden van nieuwsbrieven na te komen. Deze mailing kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw instemming toegevoegd aan onze maillijst. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat u zich heeft afgemeld van de mailing.

Contact aanbieder

viaBOVAG.nl verkoopt zelf geen auto’s, fietsen of motoren. Alle auto’s, fietsen en motoren op viaBOVAG.nl worden aangeboden door de leden van BOVAG. Op onze website kunt u eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door u gewenste auto, fiets of motor. viaBOVAG.nl verstrekt hiervoor uw onderstaande persoonsgegevens aan Hexon B.V., Adsoft, CycleSoftware, WilMar Info Systems, Digital Car Dealer Solutions of Autosoft. Deze partijen zorgen ervoor dat de navolgende gegevens bij de verkopende partij terecht komen:

 • uw naam

 • uw e-mailadres

 • uw kenteken

 • (optioneel) uw telefoonnummer

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw gegevens bij de verkoper af te leveren. Wij bewaren deze informatie maximaal 12 maanden.

Persoonsgegevens die wij verzamelen ten behoeve van Financiering & Verzekering

We willen jou gedurende de klantreis zo goed mogelijk helpen in je keuze voor een voertuig. Uiteraard horen hier ook de financiering en verzekering van je voertuig bij. We werken hiermee samen met partners, die we een plek op de website aanbieden bij het voertuig. We meten de mate waarin je interesse hebt in deze aanvullende diensten en of je een aanvraag via onze partners hebt voltooid. De administratie en ondersteuning om u zo goed mogelijk te helpen bij uw dienst, wordt uitgevoerd door Bovemij N.V. en (externe) financieringsmaatschappijen.

Persoonsgegevens

Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst te kunnen nakomen

 • Om aan de wet te voldoen

 • Om als viaBOVAG.nl te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang)

 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij viaBOVAG.nl

Om de overeenkomst te kunnen nakomen, verwerken we:

 • contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen

 • gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u een verzekeringsovereenkomst/ financieringen bij ons kunt afsluiten. Dit noemen we prospectgegevens

Om aan de wet te voldoen, verwerken we:

 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW)

Om als viaBOVAG.nl te kunnen blijven functioneren, verwerken we:

 • uw contactgegevens en/of prospectgegevens

 • om interne kwaliteitsonderzoeken in gang te zetten om mogelijke problemen en risico’s te herkennen en om te controleren of wetgeving goed is ingevoerd

 • het behandelen van geschillen

Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij viaBOVAG.nl, verwerken we:

 • uw contactgegevens en/of prospectgegevens. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen te sturen. We vragen specifiek toestemming om u een product en/of dienst aan te kunnen bieden dat niet gelijk is aan de producten die we al aanbieden. U kunt hier altijd bezwaar tegen aantekenen door een mail te sturen naar privacy@bovemij.nl

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor viaBOVAG.nl. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. viaBOVAG.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

Verwerker: Taakomschrijving verwerker: Privacy Policy verwerker: Hexon B.V. Doorsturen contactgegevens aan verkopende partij. Privacy Policy

Uw persoonsgegevens kunnen door viaBOVAG.nl ook worden verstrekt aan de afzonderlijke rechtspersonen die deel uitmaken van viaBOVAG.nl in Nederland voor marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@bovemij.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij viaBOVAG.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. viaBOVAG.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze cookiepagina. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht viaBOVAG.nl te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post:

BOVAG t.a.v. afdeling Privacy Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik

Per mail:

privacy@bovemij.nl

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@bovemij.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Lees de Cookie-pagina om meer te weten te komen over de cookies en type cookies.

Algemene spelvoorwaarden

Deelname

Men kan deelnemen met de actie door de vragen goed te beantwoorden in het online deelnameformulier en juiste en volledige contactgegevens te delen. Ook dient men akkoord te gaan met deze Algemene Spelvoorwaarden, Cookiebeleid en Privacy Policy.

Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Aan onze acties zijn geen kosten verbonden, deelname is kosteloos.

Een deelnemer kan 1 keer een prijs winnen. Een deelnemer kan 1 keer meedoen. viaBOVAG.nl heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van het kansspel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs.

Prijs

De winnaar zal door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma of anderszins) worden aangewezen. De prijs bestaat uit 5x 2 kaartjes voor de Motorbeurs.

Prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht via email. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 15 februari gecommuniceerd.

De actie is persoonlijk en is dus niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

viaBOVAG.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.

viaBOVAG.nl behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.

Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.

De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.

(Win)acties via Social Media zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan de Social Media kanalen en deze zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Eventuele vragen of klachten kunt u stellen door te mailen naar hulp@viabovag.nl of te bellen naar 030 - 659 54 32.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy- en Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens viaBOVAG.nl

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

 • per e-mail : privacy@bovemij.nl

 • per post BOVAG Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik

 • telefonisch +31 30 659 53 95